Çevre İzin & Lisans

    Çevre izin ve Lisans belgesi başvuruları için belirlenen ortak belgeler haricinde başvuru konusu ile ilgili özel belgeler Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu aşamasında (kapsamında) verilecektir.

    Faaliyet göstermiş olduğunuz alanla ilgili İzin/ Lisans konu/ konuları içerisinden gerek bir tanesi gerekse daha fazlası için Çevre İzin ve Lisans Belgesi gerekliliği duyulduğu durumda mutlaka ortak belgeler diye adlandırılan belgeler bir defaya mahsus olmak üzere verilecek.

    Çevre İzin ve Lisans Konuları içerisinden hangileri faaliyet alanınızın kapsamında ise onlar için ayrıca ÇEVRE İZİN veya ÇEVRE İZİN ve LİSANS BELGESİ sürecinin tamamlanması aşamasında gerekli bilgi/belgeler (emisyon raporu, akustik rapor, teknik uygunluk raporu, deneme yakma planı, izleme raporu…) verilecektir.

    81 ilde faaliyet gösteren tüm sanayi kuruluşları öncelikli olarak yapacakları Geçici Faaliyet Belgesi başvuruları için verecekleri ortak belgelere istinaden 30 (otuz) günlük inceleme süreci sonrasında 1 (bir) yıl geçerliliği olan Geçici Faaliyet Belgesini alır.

    Faaliyet belgesini alım tarihi itibariyle en geç 6 (altı) ay içerisinde bilgi, belge ve raporunu (başvuru konusu emisyon ise emisyon ölçüm raporu gibi) Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisansının e-başvuru sürecini tamamlamak üzere sunar. Başvuru yetkili merci tarafından 80 (seksen) gün içerisinde incelenir. Dosyada herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması durumunda Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilir.

Aksi durumda Geçici Faaliyet Belgesi iptal edilir. 6 (altı) ay süre ile tekrar başvuru yapılamaz ve cezai yaptırımla karşı karşıya kalınır.

Çevre İzin

•	Emisyon İzni
•	Gürültü Kontrolü İzni
•	Atık Su Deşarjı İzni
•	Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
•	Derin Deniz Deşarjı İzni

Çevre Lisans

•	Geri Kazanım Lisansı
•	Bertaraf Lisansı
•	Ara Depolama Lisansı
•	İşletme Lisansı
•	Arındırma Lisansı